ژانویه 11, 2021

تولید

باتوجه‌به چالش‌های موجود در تولید محصولات و باتوجه‌ به اینکه برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان‌ها است، هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، […]