ژانویه 9, 2021

بانکداری

بانک صنعت بانکداری شبکه‌ای از مؤسسات مالی بوده که برای تأمین خدمات بانکی از جانب دولت مجوز دارند، و با وجود افزایش تقاضای مشتریان در بازار […]