2021-01-14

امکان سنجی

امکان‌سنجی امکان‌سنجی ERP در واقع تحلیلی از مدل کسب‌و‌کار یا رویکرد عملیاتی مربوط به سیستم ERP شماست. تمرکز یک مطالعه امکان سنجی برای پاسخ به یک […]